ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene Voorwaarden

1. Dienstomschrijving

Gebruikte begrippen in deze Overeenkomst

De begrippen "wij", "ons", "onze" en "hotelstudio.nl" verwijzen naar hotelstudio.nl., met inschrijving bij de kamer van koophandel voor ondernemingen en aangesloten bedrijven in Den Haag,  Het begrip "u" verwijst naar de klant die de website bezoekt en/of via ons een reservering boekt op deze website, of via onze medewerkers van de klantenservice.

Doel van deze website

Deze website wordt alleen geleverd om u te helpen bij het vinden van de beschikbaarheid van studio’s, legitieme reserveringen te maken of op een andere manier zaken te doen met hotelstudio.nl, en niet voor andere doelen. Deze website wordt u aangeboden op voorwaarde van uw aanvaarding zonder wijziging van alle algemene voorwaarden en mededelingen die hieronder zijn vermeld (collectief de "Overeenkomst"). Door deze website op deze manier op te roepen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan deze Overeenkomst. In zoverre u producten of diensten op deze website die met het reserveren van hotelstudio’s  te maken hebben boekt via onze medewerkers , gaat u ermee akkoord dat de Overeenkomst ook van toepassing is op deze transacties. Lees de Overeenkomst aandachtig door. Als u niet akkoord gaat met al deze algemene voorwaarden, bezoek deze website dan niet. Zorg ervoor dat u periodiek naar deze pagina terugkeert om de meest recente versie van de Overeenkomst te lezen. Wij behouden ons het recht voor, de Overeenkomst ten allen tijden, naar ons eigen inzicht en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, of anderszins aan te passen, verder voortgezet gebruik van de website houdt in dat u akkoord gaat met de bijgewerkte of aangepaste Overeenkomst.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Als voorwaarde voor uw gebruik van deze website, garandeert u ons, dat u tenminste 18 jaar oud bent;  u de legale bevoegdheid heeft om een bindende wettelijke verplichting aan te gaan; u deze website gebruikt in overeenstemming met deze Overeenkomst; u deze website alleen gebruikt om legitieme reserveringen te maken voor uzelf of een andere persoon voor wie u wettelijk gemachtigd bent om te handelen; u dergelijke andere personen informeert over de algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op de reserveringen die u namens hen heeft gemaakt; inclusief alle regels en beperkingen die hierop van toepassing zijn; alle informatie die u heeft verstrekt op deze website juist, accuraat, bijgewerkt en volledig is. Wij behouden het recht om naar eigen goeddunken, personen toegang tot deze website en de door ons aangeboden diensten te weigeren, wanneer en om welke reden dan ook, inbegrepen (maar niet beperkt tot) wegens overtreding van deze Overeenkomst.

VERBODEN ACTIVITEITEN

De inhoud en informatie op deze website, (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijs en beschikbaarheid van reisservices), en ook de infrastructuur die wordt gebruikt om deze inhoud en informatie te verstrekken, is eigendom van ons of onze leveranciers en providers. Hoewel u een beperkt aantal kopieën van uw studiogegevens (en bijbehorende documenten) mag maken voor hotelstudio’s die u via deze website hebt geboekt, gaat u ermee akkoord dat u geen informatie, software, producten of diensten die u via deze website hebt verworven mag aanpassen, kopiëren, verspreiden, uitzenden, tonen, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven of er werk van mag afleiden. Ook stemt u ermee in om niet:

      i.        deze website of de inhoud ervan te gebruiken voor een commercieel doel;

     ii.        speculatieve, onjuiste of frauduleuze reserveringen te maken of reserveringen naar aanleiding van een verwachte vraag;

    iii.        informatie op deze website te openen, te volgen of te kopiëren met een robot, spider, scraper of andere automatische middelen of een handmatig proces voor welk doel dan ook zonder onze expliciete geschreven toestemming;

    iv.        de beperkingen te schenden in alle robot exclusion-headers op deze website of andere maatregelen te omzeilen die zijn bedoeld om toegang tot deze website te voorkomen of beperken;

     v.        acties te ondernemen die naar eigen goeddunken een onredelijke of onevenredig grote druk op onze infrastructuur legt of kan leggen;

    vi.        deep-links te maken naar elk gedeelte van deze website (met inbegrip van, zonder beperking, het pad van aankoop voor alle reisservices) voor welke doelen dan ook zonder onze expliciete geschreven toestemming; of

   vii.        een "frame" of "mirror" te maken van elk gedeelte van deze website of de website op andere wijze op te nemen in een andere website zonder onze vooraf geschreven toestemming.

 

REGELS EN BEPERKINGEN LEVERANCIER

Aanvullende algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw reservering van een van onze hotelstudio’s. Lees deze aanvullende algemene voorwaarden zorgvuldig door. U zegt toe dat u zich zult houden aan onze algemene voorwaarden.  U begrijpt dat elke overtreding van de regels en beperkingen van onze hotelstudio’s kan leiden tot: annulering van uw reservering(en), tot ontzegging van toegang tot de betreffende reisproducten of -diensten, tot verbeurdverklaring van bedragen die u voor (een) dergelijke reservering(en) hebt betaald en tot het ten laste van uw account in rekening brengen van kosten die voor ons zijn ontstaan ten gevolge van de overtreding.

VOORAF BETAALDE HOTELRESERVERINGEN

U geeft Hotelstudio.nl toestemming, reserveringen voor de totale reserveringsprijs te boeken, met daarin inbegrepen het kamertarief dat op de website wordt vermeld inclusief belastingen en servicekosten. U gaat ermee akkoord dat het volledige reserveringsbedrag door Hotelstudio.nl op uw creditcard in rekening wordt gebracht.

U kunt uw vooraf betaalde hotelreservering annuleren of wijzigen, mits u een annuleringsverzekering bij ons heeft afgesloten en waarvoor deze kosten bij u in rekening zijn gebracht. Indien u uw reservering niet annuleert of wijzigt vóór de annuleringsvervaldatum die door hotelstudio’s wordt gehanteerd  dient u voor de overeengekomen periode te betalen. Als u voor de eerste nacht van de reservering voor 20.00 p.m. niet opdaagt en voor de daaropvolgende nachten met uw reservering wilt inchecken, dan moet u de reserveringswijzigingen uiterlijk de datum van de eerste nacht van de reservering aan ons doorgeven om te voorkomen dat uw volgende reservering wordt geannuleerd. Restitutie is niet mogelijk.

U stemt ermee in dat u de keuze hebt om te kunnen betalen voor eventuele annulerings- of wijzigingstoeslagen die u maakt. In beperkte gevallen kunnen sommige reserveringen niet worden gewijzigd of geannuleerd nadat deze zijn gemaakt, zoals wordt aangegeven in de regels en beperkingen voor de hotelstudio reservering. U gaat ermee akkoord dat u zich moet houden aan de algemene voorwaarden die gelden met betrekking tot vooruitbetaalde hotelstudio reserveringen.

KAMERRESERVERINGEN:

Alhoewel de meeste studio’s, met inbegrip van Standard, Superior, Deluxe op voorraad zijn, kan het voorkomen dat de studio’s in sommige gevallen volgeboekt zijn. In dat geval zal Hotelstudio.nl er alles aan doen om voor de boeking een gepaste oplossing te zoeken. U  gaat ermee akkoord dat een studio voor het  aantal opgegeven personen maar in een andere samenstelling wordt geaccepteerd. In het geval, dat de door u aangegeven boekingsperiode de hotelstudio’s volgeboekt zijn zal hotelstudio.nl binnen 24 uur na uw reservering u hiervan op de hoogte stellen. Indien u geen gebruik wenst te maken van een andere data zal de reservering geannuleerd worden en het door u betaalde en het door ons ontvangen bedrag worden teruggestort.

VRIJWARING AANSPRAKELIJKHEID

VRIJWARING AANSPRAKELIJKHEID DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN SERVICES DIE WORDEN GEPUBLICEERD OP DEZE WEBSITE KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF FOUTEN BEVATTEN, MET INBEGRIP VAN FOUTEN IN PRIJZEN. IN HET BIJZONDER STAAN HOTELSTUDIO.NL NIET IN VOOR DE NAUWKEURIGHEID VAN, EN WIJZEN ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN OF ANDERE ONNAUWKEURIGHEDEN MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE OVER EN BESCHRIJVING VAN HOTELSTUDIO.NL

BOVENDIEN BEHOUDEN WIJ ONS NADRUKKELIJK HET RECHT VOOR OM EVENTUELE FOUTEN TE CORRIGEREN DIE VOORKOMEN IN DE PRIJSOPGAVE OP ONZE WEBSITE EN/OF DIE RESERVERINGEN BETREFFEN DIE VOLGENS EEN ONJUISTE PRIJS ZIJN GEMAAKT. IN EEN DERGELIJK GEVAL ZULLEN WIJ U, INDIEN VAN TOEPASSING, DE GELEGENHEID BIEDEN OM UW WACHTENDE RESERVERING TE BEHOUDEN TEGEN DE JUISTE PRIJS OF ZULLEN WE UW RESERVERING KOSTELOOS ANNULEREN.

HOTELSTUDIO.NL  GEEFT GEEN VERKLARINGEN OVER DE GESCHIKTHEID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN SERVICES OP DEZE WEBSITE VOOR WELK DOEL DAN OOK, EN HET WEERGEVEN VAN OF AANBIEDEN VAN PRODUCTEN OF SERVICES OP DEZE WEBSITE SCHEPT GEEN GOEDKEURING OF AANBEVELING VAN DERGELIJKE PRODUCTEN OF SERVICES DOOR DE BEDRIJVEN DAN ALLEEN HOTELSTUDIO.NL.  AL DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN WORDEN "ZOALS ZE ZIJN" VERMELD ZONDER/MET WELKE GARANTIE OOK  ZAL DOOR HOTELSTUDIO.NL. WORDEN AFGEWEZEN.

HOTELSTUDIO.NL IS NIMMER AANSPRAKELIJK VOOR DE HANDELINGEN, FOUTEN, OMISSIES, VERKLARINGEN, GARANTIES, INBREUKEN OF NALATIGHEID OF VOOR PERSOONLIJK LETSEL, DOOD, SCHADE AAN EIGENDOMMEN OF ANDERE SCHADE OF ONKOSTEN DIE HIER HET RESULTAAT VAN ZIJN. HOTELSTUDIO.NL IS NIMMER AANSPRAKELIJK EN ZAL GEEN RESTITUTIE BETALEN BIJ CALAMITEITEN.

OOK ANNULERING, TE VOL BOEKEN, STAKINGEN, OVERMACHT OF ANDERE OORZAKEN BUITEN HUN RECHTSTREEKSE INVLOED, EN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EXTRA ONKOSTEN, WEGLATINGEN, VERTRAGINGEN, ROUTEWIJZIGINGEN OF HANDELINGEN DOOR EEN OVERHEID OF AUTORITEIT.

HOTELSTUDIO.NL IS GEENSZINS AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, STRAFFENDE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF ZWAARWEGENDE VERLIEZEN OF SCHADE DIE OPTREEDT NA OF OP ENIGE WIJZE IN VERBAND STAAT MET, UW TOEGANG TOT, WEERGAVE VAN OF GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF MET DE VERTRAGING OF HET ONVERMOGEN TOT TOEGANG TOT, WEERGAVE VAN OF GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, UW VERTROUWEN IN MENINGEN DIE WORDEN WEERGEGEVEN OP DEZE WEBSITE; COMPUTERVIRUSSEN, INFORMATIE, GELINKTE WEBSITES, PRODUCTEN EN SERVICES DIE WORDEN VERKREGEN VIA DEZE WEBSITE; OF ANDERSZINS HET RESULTAAT VAN DE TOEGANG TOT, WEERGAVE VAN OF GEBRUIK OF DEZE WEBSITE). DIT KAN GEBASEERD ZIJN OP EEN THEORIE VAN NALATIGHEID, CONTRACT, BENADELING, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, OF ANDERSZINS, INBRAAK, DIEFSTAL VAN PERSOONLIJKE GOEDEREN EN ZELFS VAN HOTELSTUDIO.NL

Als, ondanks de bovenstaande beperking, hotelstudio.nl, aansprakelijk wordT bevonden voor verliezen of schade die het gevolg zijn van of op enige wijze in verband staat met de bovenstaande voorvallen, is er van aansprakelijkheid van hotelstudio in geen geval van toepassing.

SCHADELOOSSTELLING

U stemt in met het verdedigen en schadeloos stellen van hotelstudio.nl tegen alle claims, aanspraken, eisen, schadevergoedingen, verliezen, schade, boetes, straffen of andere kosten of uitgaven van elk type of elke oorsprong, met inbegrip van maar niet beperkt tot juridische en boekhoudkundige toeslagen, die worden berekend door derden als resultaat van:

a.     uw schending van deze Overeenkomst of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen;

b.     uw overtreding van een wet of de rechten van een derde partij; of

c.     uw gebruik van deze website.

LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites die worden onderhouden door andere partijen dan hotelstudio.nl  Dergelijke hyperlinks zijn alleen bedoeld als verwijzingen. Wij hebben geen invloed op deze websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of uw gebruik van dergelijke websites. Verder dient u voorzorgsmaatregelen te nemen om te garanderen dat koppelingen die u volgt of software die u download (hetzij vanaf deze website, hetzij vanaf andere websites) vrij is van onder meer virussen, wormen, trojans, manco's en andere schadelijke onderdelen. Opname door ons van hyperlinks naar dergelijke websites wil niet zeggen dat het materiaal op deze websites wordt onderschreven of dat er een relatie is met de uitbaters van deze websites.

SOFTWARE BESCHIKBAAR OP DEZE WEBSITE

Software die beschikbaar wordt gesteld om te downloaden van deze website is het door copyright beschermde werk van hotelstudio.nl. Voor uw gebruik van dergelijke software gelden de voorwaarden van de licentieovereenkomst van de eindgebruiker (indien van toepassing) die geleverd wordt bij, of is opgenomen in, de software ("licentieovereenkomst"). U mag geen software installeren of gebruiken die wordt vergezeld door een licentieovereenkomst of deze bevat, tenzij u eerst akkoord gaat met de voorwaarden uit de licentieovereenkomst. Voor software die op deze website beschikbaar wordt gemaakt om te worden gedownload en die niet door een licentieovereenkomst wordt vergezeld, verlenen wij aan u, de gebruiker, hierbij de persoonlijke, niet beperkte, persoonlijke, overdraagbare licentie om de software te gebruiken voor het bekijken en anderszins gebruiken van deze website conform de algemene voorwaarden, en voor geen enkel ander doel.

Opmerking: alle software, met inbegrip van, zonder beperking, alle HTML-code en Active X-besturingselementen op deze website, zijn eigendom van hotelstudio.nl en wordt beschermd door copyright-wetten en internationale contractbepalingen. Het reproduceren of opnieuw verspreiden van de software is uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot civiele en strafrechtelijke vervolging. Overtreders worden in een zo hoog mogelijke mate aangeklaagd.

ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE GELDT DAT HET KOPIËREN OF REPRODUCEREN VAN DE SOFTWARE NAAR EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE REPRODUCTIE OF VERSPREIDING UITDRUKKELIJK VERBODEN IS. DE SOFTWARE IS ALLEEN GEWAARBORGD CONFORM DE VOORWAARDEN IN DE LICENTIEOVEREENKOMST.

 

VALUTA-OMZETTER

Wisselkoersen zijn gebaseerd op verschillende openbaar beschikbare bronnen en dienen alleen te worden gebruikt als richtlijnen. De koersen zijn niet als accuraat geverifieerd en de daadwerkelijke koersen kunnen variëren. De wisselkoersnoteringen worden niet elke dag geactualiseerd. We raden u aan, te kijken naar de dag op de valuta-omrekenmachine om te zien op welke datum de wisselkoers voor het laatst is geactualiseerd. Van de door deze toepassing gepresenteerde informatie wordt aangenomen dat deze accuraat is, hotelstudio.nl kan deze accuratesse niet waarborgen of garanderen. Als deze informatie voor financiële doeleinden wordt gebruikt, adviseren we u om een ter zake deskundige te raadplegen om de nauwkeurigheid van de wisselkoersen te verifiëren. Wij geven geen toestemming tot het gebruik van deze informatie voor een ander doel dan persoonlijk gebruik en verbieden uitdrukkelijk het wederverkopen, verder verspreiden en gebruik van deze informatie voor commerciële doeleinden.

 

 

MEDEDELINGEN COPYRIGHT EN HANDELSMERKEN

Alle inhoud van deze hotelstudio.nl website is:  Alle rechten voorbehouden. Hotelstudio.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die worden geëxploiteerd door andere partijen dan hotelstudio.nl.

ALGEMEEN

U stemt ermee in dat er geen samenwerkingsverband, partnerschap of werkrelatie bestaat tussen u en de hotelstudio.nl als resultaat van deze Overeenkomst of gebruik van deze website.

Onze uitvoering van deze Overeenkomst is onderhevig aan bestaande wetten en wettelijke procedures, en niets in deze Overeenkomst beperkt ons recht om mee te werken aan handhaving van de wet of andere bestuurlijke of rechterlijke verzoeken of vereisten die gerelateerd zijn aan uw gebruik van deze website of informatie verstrekt aan of verzameld door ons met betrekking tot dergelijk gebruik. In de maximale mate die door de toepasselijke wet mogelijk wordt gemaakt, verklaart dat u een claim of handelingsgrond zult inbrengen die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van deze website binnen 1 maand vanaf de datum waarop een dergelijke claim of handeling zich heeft voorgedaan of een dergelijke claim of handelingsgrond zal onherroepelijk verloren gaan.

Als een onderdeel van deze Overeenkomst ongeldig of illegaal wordt verklaard of niet kan worden gehandhaafd, wordt de geldigheid, legaliteit en handhaving van de overige bepalingen geenszins beïnvloed of geschaad. Ons falen bij het (niet tijdig) afdwingen van een bepaling uit deze Overeenkomst, op welk moment dan ook, laat ons recht om deze of andere bepalingen hierin af te dwingen, onverlet.

Deze Overeenkomst (en andere algemene voorwaarden waarnaar hierin wordt verwezen) vormt de gehele overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot deze website en vervangt alle voorgaande of gelijktijdige communicaties en voorstellen, in elektronische, mondelinge of geschreven vorm, tussen u en ons met betrekking tot deze website. Een gedrukte versie van deze Overeenkomst en alle mededelingen die in elektronische vorm worden verstrekt, zijn toelaatbaar in juridische of administratieve procedures die gebaseerd zijn op of verband houden met deze Overeenkomst, in dezelfde mate en onderhevig aan dezelfde condities als andere bedrijfsdocumenten en bestanden die oorspronkelijk in schriftelijke vorm zijn aangemaakt en onderhouden.

Gefingeerde namen van bedrijven, producten, mensen, karakters en/of gegevens die worden vermeld op deze websites zijn niet bedoeld als voorstelling van een echt persoon, bedrijf, product of evenement.

Rechten die hierin niet expliciet zijn toegekend worden voorbehouden.

Revisie augustus, 2012
©2012 Hotelstudio.nl. Alle rechten voorbehouden

 

BOEK NU ONLINE


Locatie
Aantal personen
De aankomst datum kan niet later zijn dan de vertrek datum!
U kunt alleen boeken vanaf de datum van vandaag!
Deze kamer is al bezet in de periode tussen de aankomst en vertrek datum!

Promo SBS6 Televisie


VOLG ONS OP TWITTER